Attendo – hur hittar man ett gemensamt varumärkeslöfte för olika verksamheter och länder?

Utmaningen

Attendo har sedan slutet på 1980-talet verkat inom den offentligfinansierade vård- och omsorgsmarknaden. Sedan millennieskiftet har Attendo utvecklats i snabb takt och vuxit kraftigt, både organiskt och genom förvärv.

Även branschen har utvecklats med fler, både större och mer nischade, aktörer. Detta ställde krav på Attendo att identifiera en tydlig position på marknaden. Uppdragets syfte var att ta fram en önskad position, etablera ett varumärkeslöfte och sjösätta både en kommunikationsplattform och ett kommunikationskoncept.

Lösningen

Brandreality valde att använda vår etablerade metodik Holistic Brand Management. Komplexiteten i uppdraget, med många verksamhetsområden och olika historiska bakgrunder, geografisk spridning i de nordiska länderna samt flera kund- och målgrupper gjorde det nödvändigt med ett systematiskt arbetssätt för att nå framgång, något som vår metodik med sina åtta steg bidrog till.

Efter en inledande utvärdering av ledningens vision, mission, värderingar, befintlig organisationskultur och omvärldsanalys, formulerade Brandreality en önskad position. Avsikten var att denna skulle fungera för samtliga verksamhetsområden, geografiska marknader och vara i linje med Attendos vision. För att effektivt kunna befästa positionen, såväl internt som externt, formulerade Brandreality varumärkeslöftet: Omsorg på ditt sätt.

Med stöd av metodiken Holistic Brand Management och Attendos befintliga grafiska identitet som grund, tog Brandreality fram ett kommunikationskoncept i syfte att kommunicera det framtagna varumärkeslöftet. Brandrealitys lösning blev ett koncept baserat på ett illustrationsmanér som på ett personligt och charmigt sätt berättar om Attendos verksamhet, med konkreta exempel på hur man levererar varumärkeslöftet Omsorg på ditt sätt”.

Resultatet

Reaktionerna på kommunikationskonceptet har varit mycket positiva både internt och externt, kännedom och kunskap om Attendo ökade och attityden förbättrades. Konceptet skiljer Attendo markant från konkurrenterna, sticker ut i det allmänna informationsbruset och skapar positiva känslor. Kommunikationskonceptet och illustrationsmanéret fungerar dessutom utmärkt i arbetet med att skapa en intern sammanhållning, igenkänning och stolthet hos medarbetarna. Illustrationerna, ofta med glimten i ögat, har blivit mycket omtyckta ute i verksamheterna och skapar en positiv känsla i det bitvis tunga dagliga arbetet som många anställda känner igen sig i. Konceptet har också använts i rekryteringssammanhang för att stärka Attendos arbetsgivarvarumärke.