FTI – hur man får fler hushåll att sortera och återvinna plastförpackningar.

Utmaningen

Varje svensk förbrukar varje år ca 75 kilo plast, men det är bara ca 30 procent som materialåtervinns. Det är väsentligt bättre för klimatet att materialåtervinna än att förbränna. Sverige når de uppsatta återvinningsmålen för alla typer av förpackningar och tidningar, förutom för plast. Därför har FTI beslutat att genomföra årliga kampanjer, riktade till svenska hushåll med syfte att öka insamlingen av plastförpackningar. Brandreality fick i uppdrag att ta fram en kommunikationsplattform, ett kommunikationskoncept (övergripande) samt olika kampanjidéer för att öka insamlingen av plast.

Lösningen

Målgruppsundersökningar och rapporter visade att motivationen för att sortera och lämna plastförpackningar till återvinning ökade om man fick konkreta budskap kring vad förpackningarna kunde återvinnas till. En annan insikt var att begreppet plastförpackningar inte är helt tydligt – om man i stället kommunicerade glassbyttan, chipspåsen, tandkrämstuben etc fick man en påminnelse om de olika typer av förpackningar som existerar inom begreppet plastförpackningar. Brandreality tog fram ett kampanjkoncept på temat: Vi ger dina återvunna förpackningar nytt liv.

Kampanjen bygger på att:

  • Nämna eller illustrera många olika typer av plastförpackningar, så att man får en påminnelse och inte glömmer vissa förpackningar.
  • Fokus på miljöaspekten – varje återvunnen plastförpackning ger stora miljövinster och är en eftertraktad råvara.
  • Vi vill inspirera och informera målgruppen, men utan pekpinnar, och skapa en stolthet hos målgruppen och ge dem ett kvitto på att de gör rätt när de återvinner.

Resultatet

En utvärdering visar att kampanjerna lett till ett generellt ökat intresse för plaståtervinning och dessutom drivit väldigt bra till faktiskt agerande, då 12 procent säger att de faktiskt lämnar fler plastförpackningar till återvinning tack vare reklamen. Att lyckas förändra ett beteende i så hög grad får anses som mycket bra, ett resultat av att kampanjerna varit både omtyckta och gett ett trovärdigt intryck.

Webbproduktion

Kampanjsajt om plaståtervinning: plast.ftiab.se