Hållbara bolag presterar bättre

Intresset för hållbara affärsmodeller ökar lavinartat bland världens företagsledare. De har insett att hållbarhet inte längre kan betraktas som en uppoffring och kostnad utan som en långsiktig, strategisk investering. Näringslivet har också dubbla roller: både att vara en innovationskraft, men också att vara en röst för hållbara affärsmodeller som framgångsrecept.

För att blomstra kan inte företagen ha allt fokus på att bara leverera goda, finansiella resultat. De behöver också visa hur de kan bidra till en positiv utveckling av samhället. Företagen måste gynna alla intressenter, inklusive aktieägare, medarbetare, konsumenter och de samhällen där de är verksamma i.

Ord och inga visor från Larry Fink, vd för den amerikanska fondförvaltaren BlackRock, med ett samlat kapital på 6 300 miljarder dollar. Citatet är en uppmaning till näringslivet att satsa mer på ansvarsfulla investeringar. Han gör klart att det finns stora vinster för investerare i att satsa på hållbarhet över tid, men det kräver att företagen höjer blicken från kvartalsrapporterna och börjar engagera sig i framtidens utmaningar.

I Harvard Business Review presenteras forskning som påvisar att bolag som rankas högt på miljö och socialt ansvar är mer lönsamma. Och Boston Consulting Groups mätning av total societal impact klargör att företag tar ett allt större socialt och miljömässigt ansvar. Men kanske viktigast av allt, det lönar sig och håller på att bli norm.

Beräkningar visar att klimatpositiva investeringar  kan ge den globala ekonomin en injektion på tiotals biljoner dollar. 2016 uppgick socialt ansvariga investeringar till svindlande 23 000 miljarder dollar, mer än en fjärdedel av allt förvaltat kapital i världen.

Det kanske finns ett litet hopp för planetens överlevnad ändå.

VI GER LIV ÅT ER AFFÄRSSTRATEGI